Januar 2021

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnan Jupić izjavio je da je ovaj kanton spreman za proces dobrovoljne vakcinacije stanovništva protiv virusa Covid-19. Ministarstvo zdravstva formiralo je kantonalno koordinaciono tijelo, koje trenutno radi na na formiranju operativnih tijela u svim zdravstvenim ustanovama.

- Vakcine će u samom startu, zbog posebnih uslova skladištenja, biti smještene u Sarajevu gdje postoje četiri distributivna centra, a plan je da mi preuzimamo onaj broj vakcina koji u 4-5 dana, koliko vakcina može da bude izvan frižidera, distribuiramo po odjelima na terenu, a potom uzimamo novu dozu - pojasnio je Jupić.

Naveo je da bi procesom vakcinacije moglo biti obuhvaćeno oko 150.000 osoba, s obzirom da ZDK-u pripada 15 posto ukupnih doza koje pripadaju FBiH, te da će akcenat u budućem periodu biti na promociji vakcinacije. Vakcinaciju će voditi Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.

- Proces vakcinacije ne treba posebno da nas brine s obzirom da mi vakcinaciju radimo desetljećima i tu imamo uređene mehanizme. Činjenica je da će ovdje biti obuhvaćen puno veći broj stanovnika u kraćem vremenu, ali se nadamo da će kvalitetnom pripremom, a one se već rade na terenu, i ovo proći u najboljem mogućem redu - rekao je Jupić.

Vakcinacija će se vršiti po prioritetima. Prvo će se vakcinisati zdravstveni radnici, potom korisnici staračkih domova i domova za socijalna zbrinjavanja te uposlenici koji sa njima rade, zatim osobe starije od 65 godina sa komorbiditetima, a nakon toga pojedine kategorije zaposlenika odnosno stanovništva.

- Mi trebamo raditi na promociji jer ćemo dobiti prilično veliki broj vakcina. Svako onaj ko bude izrazio želju moći će biti vakcinisan. Vakcinacija je dobrovoljna, jer mi nemamo nikakve zakonske mogućnosti da bilo koga sankcionišemo. Na promociji trebamo raditi svi i ja ću vakcinu sigurno primiti čim dođem na red - rekao je Jupić.

Press služba ZDK

Dana 21.01.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, ulica Dr. Aziza Aska Borića 28 B (zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, I sprat), održat će se stručni ispit za zdravstvene radnike za stručno zvanje ZUBNI TEHNIČAR I STOMATOLOŠKA SESTRA - TEHNIČAR i to za sljedeće kandidate:

PRIVATNA ODRDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE I ORALNE HIRURGIJE SAMMAK DR. MUSTAFA ZENICA    

 • Škaljo (Zulkif) Ajla i
 • Telalović (Bahrudin) Džana.

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MUHAMED KAKNJO ZENICA    

 • Šišić (Vahid) Zejneba.

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA     

 • Alić (Fahir) Arijana i
 • Spahić (Zuhdija) Aida.

NAPOMENA: Svi pozvani kandidati dužni su se pridržavati odredbi „Uputstva o obaveznim higijensko epidemiološkim i drugim mjerama za organiziranje i polaganje stručnog ispita u Ministarstvu zdravstva“ od 18.05.2020. godine, koje je također objavljeno na web stranici Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Dana 19.01.2021. godine (utorak) sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, ulica Dr. Aziza Aska Borića 28 B (zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, I sprat), održat će se stručni ispit za zdravstvene radnike za stručno zvanje PEDIJATRIJSKA SESTRA – TEHNIČAR I AKUŠERSKA SESTRA - TEHNIČAR i to za sljedeće kandidate:

JU „DOM ZDRAVLJA“ BREZA

 • Trako (Emir) Amra,
 • Mušić (Muamer) Emra i
 • Hajdarević (Mustafa) Medina.

NAPOMENA: Svi pozvani kandidati dužni su se pridržavati odredbi „Uputstva o obaveznim higijensko epidemiološkim i drugim mjerama za organiziranje i polaganje stručnog ispita u Ministarstvu zdravstva“ od 18.05.2020. godine, koje je donio ministar zdravstva, a objavljeno je na web stranici Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZE-DO KANTONA

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 91. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 14.01.2021. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 90. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.12.2020. godine;
 2. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sa mišljenjima Saveza samostalnih sindikata BiH-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona i Udruženja poslodavaca FBiH-Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona o Nacrta Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine (2021.-2027.), Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Metodologije za izradu socijalne karte u Zeničko-dobojskom kantonu sa Aneksom upitnika socijalne karte Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“;
 10. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjene pozicije direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti članovima Nadzornog odbora imenovanim ispred državnog kapitala u privrednom društvu „rmk promet“ d.d. Zenica za imenovanje direktora privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti članovima Nadzornog odbora imenovanim ispred državnog kapitala u privrednom društvu „Nova trgovina“ d.d. Žepče za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva „Nova trgovina“ d.d. Žepče.

 

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnan Jupić potvrdio je da je na inicijativu Sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH i ZDK, u ovom ministarstvu prošle sedmice održan sastanak s predstavnicima jedne farmaceutske kuće koji su ponudili mogućnost nabavke Pfizerove vakcine protiv virusa Covid-19.

Međutim, na sastanku je konstatirano da kantoni ne mogu vršiti nabavku ovih vakcina zbog ograničenja iz postojećeg Zakona o javnim nabavkama BiH, za kojeg Jupić smatra da je "trom i sazrio za radikalne promjene".

- Problem ograničenja javnih nabavki nije samo specifikum ZDK-a, nego i ostalih kantona, FBiH i kompletne države. U najboljem slučaju, kompletna procedura nabavke bi trajala dva-tri mjeseca, a svjedoci smo da će puno prije biti obezbijeđene vakcine sa nivoa FBiH - rekao je Jupić.

Jupić se zahvalio Sindikatima doktora medicine i stomatologije FBiH i ZDK što su organizirali sastanak i što žele pomoći prilikom nabavke vakcina protiv koronavirusa.

Naglasio je da će ovo ministarstvo podržati inicijativu za izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH, ali da zadnju riječ imaju parlamentarci koji donose ili mijenjaju zakone i odluke.

- Izmjene koje mi predlažemo nisu ni u kojem slučaju usmjerene na to da se pojedincima daju prekomjerne ovlasti i da može raditi ko šta hoće. Bilo kakva nesposobnost, nesnalaženje ili kriminal u provođenju nekih aktivnosti treba i mora da bude sankcionisan, a to je predviđeno drugim zakonskim aktima, tako da ćemo mi sa svoje strane iskoristiti sve da krenemo u procedure izmjene ovog zakona - rekao je Jupić.

Pozvao je nadležne u Vladi, nadležnom ministarstvu i parlamentarce da obrate pažnju na nefunkcionalnost postojećeg Zakona o javnim nabavkama te osmisle kvalitetna rješenja koja će omogućiti da se izuzmu ili olakšaju javne nabavke u zdravstvenom sektoru barem u vrijeme epidemija, pandemija i stanja prirodne nesreće.

Press služba ZDK

Dana 20.01.2021. godine (srijeda) sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, ulica dr Aziza Aska Borića 28 B (zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, I sprat), održat će se stručni ispit za zdravstvene radnike za stručno zvanje MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR i to za sljedeće kandidate:

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA    

 • Ibrahimagić (Sedad) Berina i
 • Šarić (Ajdin) Dženita

JZU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA     

 • Mahimić (Sejad) Benaris

JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA      

 • Šuvalić (Abdulah) Amina

PSO PEDIJATRIJA „PRIMA“ ZENICA        

 • Jaganjac (Rusmin) Almedina.

JU „DOM ZDRAVLJA“ MAGLAJ        

 • Sirovica (Zijad) Emina.

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZAVIDOVIĆI         

 • Kupusović (Nedžad) Nejra.

JU „DOM ZDRAVLJA“ GORNJI VAKUF - USKOPLJE    

 • Kavaz (Šerif) Duran.

PZU POLIKLINIKA „MEDICOM“ ZENICA    

 • Šehaganović (Rizah) Merjema.

JU „DOM ZDRAVLJA“ KAKANJ    

 • Čehajić (Abdulah) Irnas,
 • Merdanović (Amir) Anes i
 • Đakovac (Asim) Amina.

JU „DOM ZDRAVLJA“ VISOKO  

 • Brodlić (Mirnes) Muhamed i
 • Omanović (Samir) Hamza.

NAPOMENA: Svi pozvani kandidati dužni su se pridržavati odredbi „Uputstva o obaveznim higijensko epidemiološkim i drugim mjerama za organiziranje i polaganje stručnog ispita u Ministarstvu zdravstva“ od 18.05.2020. godine, koje je donio ministar zdravstva, a objavljeno je na web stranici Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZE-DO KANTONA

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona u srijedu, 06. januara održan sastanak sa prijevoznicima i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK-a, kako bi se na području Grada Zenice onemogućilo vršenje javnog prijevoza bez važećeg rješenja za vršenje javnog prijevoza.

Shodno navedenom, inspektori za cestovni promet uz asistenciju službenika Ministarstva unutrašnjih poslova su na području Grada Zenica započeli pojačan inspekcijski nadzor vršenja javnog prijevoza.

Protiv svih lica koja se zateknu da pružaju usluge javnog prijevoza bez važećeg rješenja bit će poduzete mjere predviđene Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove poziva građane da ne koriste usluge lica koja nude javni prijevoz, a ne posjeduju važeća rješenja za vršenje javnog prijevoza.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Čolaković sudjelovao je u petak, 08. januara u Brezi u obilježavanju Dana 304. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Upriličeno je polaganje cvijeća na šehidskim obilježjima i grobljima te spomeniku poginulim borcima NOR-a.

Delegacija je posjetila porodice veterana 304. bb ARBiH, među njima i Ferhata Merdana. Merdan je 2018. godine otvorio autopraonicu uz podršku Ministarstva za boračka pitanja ZDK-a, osiguravši radno mjesto i egzistenciju za sebe i porodicu.

- Sretan sam što se Merdan odvažio da pokrene posao koji je opstao. On je dobar primjer da se uz dobru ideju i puno rada može osigurati egzistencija. Podrška pokretanju biznisa je jedan od najuspješnijih projekata ovog ministarstva na koji smo ponosni - rekao je ministar Čolaković. Naveo je da je u 2020. godini kroz ovaj projekat osnovano 76 boračkih firmi.

Ministar Čolaković sastao se sa općinskim načelnikom Vedadom Jusićem, najmlađim načelnikom u FBiH, a tom prilikom razgovarano je i o položaju boračke populacije u ovoj općini.

Istaknuto je da su ova i prethodna Vlada ZDK-a poduzele niz koraka na unapređenju položaja veterana i njihovih porodica, kroz podršku otvaranju novih firmi i zapošljavanju boračke populacije, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, kao i primjenu Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za branitelje mlađe od 57 godina.

Načelnik Jusić zahvalio se Vladi i ministru Čolakoviću na čvrstom opredjeljenju da potrebe branilačke populacije budu u vrhu prioriteta Vlade ZDK-a.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma