Januar 2021

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 86. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.12.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 87. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.12.2020. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 88. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 16.12.2020. godine;
 4. Izvještaj JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica o provedenoj obaveznoj protivepidemijskoj dezinfekciji na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu maj-august 2020. godine;
 5. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 9 uposlenika za april 2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 26 uposlenika za april 2020. godine;
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo zdravstva;
 10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Skupštinu Kantona i Ministarstvo zdravstva;
 11. Prijedlog Odluke o uključivanju neplaniranih tekućih transfera u Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Ministarstvo zdravstva, ekonomski kod 614100 – „Ostali transferi za zdravstvo – tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane virusom COVID – 19“;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija da u ime Zeničko-dobojskog kantona obavijesti ASA Banku d.d. Sarajevo da pristupi realizaciji rješenja o izvršenju na teret Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o prihvatanju Prijedloga Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i davanja saglasnosti za potpisivanje Sporazuma;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provedenu obaveznu protivepidemijsku dezinfekciju na području Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke kisika;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelimično finansiranje ove zdravstvene ustanove u 2020. godini;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2020.godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 20. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020.godinu, pozicija „Transfer za sport“;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, sredstva uplaćena od strane donatora Pacifik union d.o.o. Zenica, Strong auto d.o.o. Zenica i Pero d.o.o. Zenica;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 24. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju isplate štete vlasniku životinja zbog provođenja naređene mjere eutanazije, broj: 02-11-19237/20 od 10.12.2020. godine;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate štete vlasniku životinja zbog provođenja naređene mjere eutanazije;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kasap Amri iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pipo Almini iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu i funkcionisanju ove ustanove, odnosno za pokrivanje troškova nabavke i instaliranja peći za zagrijavanje prostorija i nabavku peleta;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Planinarsko-ekološkom i sportsko-rekreacijskom društvu „Oaza mira“ Maglaj, na ime učešća u sufinansiranju projekta „Izgradnja ljetne učionice i parkinga“, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Maglaj;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju invalida rada gradskih i općinskih udruženja Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu udruženja;
 31. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 32. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2020. godine;
 33. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2020. godine;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju interventnih sredstava JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona
 2. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period trajanja nesreće uzrokovane korona virusom (COVID-19), sa prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o ustupanju opreme JU Kantonalna bolnica Zenica, po projektu „Odgovor na COVID-19 pandemiju u BiH“, broj projekta: BIH10/00120611;
 5. Prijedlog Odluke o ustupanju opreme JU Opća bolnica Tešanj, po projektu „Odgovor na COVID-19 pandemiju u BiH“, broj projekta: BIH10/00120611;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Breza“ iz Breze, formiranom na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a po osnovu uplaćenih sredstava od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica i JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju namjene utroška sredstva MMF-a po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-11-12925-1/20;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na kredite;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopuni Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticanje proljetne sjetve za 2020. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške za proizvodnju maline i kupine (konvencionalna proizvodnja) i jagode proizvedene po principima organske proizvodnje;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovane farme goveda;
 20. Prijedlog Odluke o dobravanju sredstava vlasnicima pčelinjih društava i veterinarskim stanicama za provođenje mjere kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest Američka gnjiloća i izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju pčela;
 21. Prijedlog Odluke odobravanju sredstava vlasnicima farmi za tov brojlera za mjeru provođenja veterinarsko-zdravstvenog pregleda peradi prije klanja i izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje troškova dijagnostičkog ispitivanja živih životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku ortopedskih pomagala - aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon pripadnicima branilačke populacije-paraplegičarima;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Fadilu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suhopoljac Muji, demobiliziranom braniocu iz Gornjeg Pridjela Doboj u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i priključka na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Subašić Muji, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu sanacije stambenog objekta i rješenja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aganhodžić Enveru, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turbić Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine i adaptacije stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćatić Šefiku, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Slišković Viktoru, ratnom vojnom invalidu 30% iz Žepča u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Barić Ivanu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju porodica i prijatelja nestalih Bošnjaka „Naše sjećanje“ Bratunac, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju Projekta „Rješavanje trajnog smještaja Udruženja“, sa ciljem potpore održivom povratku;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Saneli iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera, jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Edinu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog, jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Abazović Amiru iz Zenice, u svrhu sufinansiranja štampanja knjige pod nazivom „KONCESIJE - koncesije za privredno korištenje dobara od općeg interesa“;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Aktiv žena Donje Moštre“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći u realizaciji kulturne manifestacije „Očuvanje tradicije pravljenja četenije“;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Don-Bosco“ iz Žepča, u svrhu sufinansiranja sportskih aktivnosti kluba;
 40. Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje infrastrukturnih projekata obnove na područja Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem potpore održivog povratka.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o rasporedu prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste - ekonomski kod 717131 i prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine - ekonomski kod 717114;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ured Premijera;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Mišljenje Ministarstva za privredu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW za period I-VI 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19 za period I-VI 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva TP “Nova Trgovina” d.d. Žepče;
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica; (TAČKA POVUČENA TOKOM SJEDNICE-NIJE RAZMATRANA)
 12. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, po prijedlogu Službe za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća Visoko za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, po prijedlogu Stručne službe Općinskog vijeća Zavidovići za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar-juni 2020. godine, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnih sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 50, inventarnog broja: 10854 i Sterilizator NW 15, inventarnog broja: 10855 - Kantonalnoj bolnici Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnog sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 15, inventarnog broja: 10856 - Općoj bolnici Tešanj;
 17. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnog sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 15, inventarnog broja: 10857 - Domu zdravlja Visoko;
 18. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnog sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 5, inventarnog broja: 10858 - Domu zdravlja Zavidovići;
 19. Izvještaj o realizaciji Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Medicinska škola Zenica, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU SMŠ „Mladost“ Zenica, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Lisica Alanu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Proizvodni menadžment“;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gavran Larisi, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Metodologija istraživačkog rada u medicinskim znanostima“.
 25. Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čobo Elmi iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salihagić Selimu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Okanović Alemu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hercegovac Mirnesu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkić Zajki iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za izgradnju krova stambenog objekta imenovanog jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Elviru iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za uređenje pristupnog puta stambenom objektu osobi sa invaliditetom koja se nalazi u stanju socijalne potrebe;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Malak Invest d.o.o. Sarajevo - Podružnica Malak Farma, Kakanj, radi nadoknade štete nastale zbog provođenja naređene mjere eutanazije goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, radi sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja i kontrole zdravlja vimena;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava registrovanim organizatorima otkupa jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka za preispitivanje/ocjenu sistema upravljanja kvalitetom od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Fudbalskom klubu „Rudar“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta Omladinskog kupa „Kakanj 2020“;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Adilović Fahrudinu iz Visokog, na ime finansijske pomoći za odlazak na takmičenja u taekwondou;
 42. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
 43. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Kantonalnu upravu civilne zaštite.

NAPOMENA: Usvojeni akti se nalaze u prilogu na dnu članka (ZIP arhiva)

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 85. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana dana 30.11.2020. godine;
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 3. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „21.mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „21.mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „21.mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“, Kakanj;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“, Kakanj;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bešeskija“ Kakanj;
 21. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bešeskija“ Kakanj;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Kakanj;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Kakanj;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic Kakanj;
 26. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic Kakanj;
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic, Kakanj;
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“;
 29. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“;
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj;
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Novi Šeher“ Maglaj;
 32. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Novi Šeher“ Maglaj;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Maglaj;
 34. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Maglaj;
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Prva osnovna škola Maglaj;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikic“ Solun Olovo;
 37. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikic“ Solun Olovo;
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola Hasan Kikić“ Solun, Olovo;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 40. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 41. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 42. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „1 mart“ Tešanj;
 43. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „1 mart“ Tešanj;
 44. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „9 septembar“ Medakovo, Tešanj;
 45. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „9 septembar“ Medakovo, Tešanj;
 46. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „9. septembar“ Medakovo, Tešanj;
 47. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 48. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 49. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 50. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Dzemal Bijedic“ Miljanovci, Tešanj;
 51. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Dzemal Bijedic“ Miljanovci, Tešanj;
 52. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 53. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica, Tešanj;
 54. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica, Tešanj;
 55. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica, Tešanj;
 56. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodzic“ Tešanj;
 57. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodzic“ Tešanj;
 58. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj;
 59. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 60. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 61. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 62. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulic“ Šije, Tešanj;
 63. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulic“ Šije, Tešanj;
 64. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 65. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 66. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 67. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 68. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš“ Vareš;
 69. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš“ Vareš;
 70. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš;
 71. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš;
 72. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 73. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 74. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 75. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 76. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 77. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“, Visoko;
 78. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 79. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 80. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“Dobrinje, Visoko;
 81. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 82. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 83. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 84. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 85. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 86. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 87. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 88. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 89. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 90. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 91. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 92. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ ,Visoko;
 93. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 94. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 95. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 96. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 97. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 98. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 99. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hajderovići“ Zavidovići;
 100. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hajderovići“ Zavidovići;
 101. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići;
 102. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići;
 103. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići;
 104. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 105. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 106. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 107. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 108. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 109. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 110. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica;
 111. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica;
 112. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 113. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 114. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 115. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 116. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 117. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 118. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 119. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 120. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 121. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 122. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 123. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 124. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 125. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 126. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 127. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 128. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 129. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 130. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 131. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 132. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 133. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 134. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 135. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 136. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 137. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 138. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 139. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 140. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 141. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 142. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 143. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 144. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 145. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 146. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 147. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 148. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 149. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 150. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 151. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 152. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 153. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 154. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Škola za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 155. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Škola za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 156. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 157. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 158. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 159. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 160. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 161. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 162. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 163. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 164. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 165. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 166. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 167. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 168. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Kakanj;
 169. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Kakanj;
 170. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Kakanj;
 171. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 172. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 173. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 174. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 175. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 176. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 177. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 178. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 179. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 180. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 181. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 182. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“, Olovo;
 183. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 184. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 185. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 186. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 187. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 188. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 189. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 190. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 191. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 192. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 193. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 194. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 195. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 196. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Visoko“, Visoko;
 197. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 198. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 199. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 200. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 201. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 202. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 203. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 204. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 205. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 206. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 207. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 208. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 209. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Đački dom „Nedžad Ibrišimović“, Zenica;
 210. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Đački dom „Nedžad Ibrišimović“, Zenica;
 211. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Đački dom „Nedžad Ibrišimović”, Zenica;
 212. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici, Zenica;
 213. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici, Zenica;
 214. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici, Zenica;
 215. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Ekonomska škola Zenica;
 216. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Ekonomska škola Zenica;
 217. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Ekonomska škola Zenica;
 218. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica;
 219. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica;
 220. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica;
 221. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 222. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 223. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 224. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 225. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 226. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 227. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici, Zenica;
 228. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici, Zenica;
 229. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici, Zenica;
 230. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 231. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 232. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 233. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 234. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 235. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica;
 236. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica;
 237. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica;
 238. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Tehnička škola Zenica;
 239. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Tehnička škola Zenica;
 240. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Tehnička škola Zenica.

Dana 14.01.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 1600 sati, u službenim prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, na adresi ul. Aska Borića 2B, organizovano je polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene radnike sa završenom srednjom školom za stručno zvanje medicinska sestra – tehničar za sljedeće kandidate:

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA

 1. Džanan Haris,
 2. Šehić Sara,
 3. Mujaković Semra,
 4. Čičak Alisa,
 5. Mujezinović Harun,
 6. Begović Irfan,
 7. Behram Ebru,
 8. Talić Emina,
 9. Abazović Eldar,
 10. Kadrić Ajna,
 11. Ahmetović Amila.

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZAVIDOVIĆI

 1. Taletović Elma,
 2. Mahovac Nejra,
 3. Mahovac Hena.

JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

 1. Hamzić Lejla.

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

 

NAPOMENA: Svi pozvani kandidati dužni su se pridržavati odredbi „Uputstva o obaveznim higijensko epidemiološkim i drugim mjerama za organiziranje i polaganje stručnog ispita u Ministarstvu zdravstva“ od 18.05.2020. godine, koje je također objavljeno na web stranici Ministrstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona..

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su čestitku pravoslavnim vjernicima koji slave Božić po julijanskom kalendaru, u kojoj se kaže:

"Pravoslavnim vjernicima želimo sretan i blagoslovljen Božić, uz želju da ovaj najradosniji hrišćanski praznik proslavite sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama, vodeći računa o protivepidemijskim mjerama kako biste sačuvali svoje i zdravlje najbližih.

Neka svima radost Božića donese mnogo zdravlja, mira, radosti i razumijevanja, neka da dodatnu snagu da što prije prevladamo izazove globalne pošasti i neka bude podstrek da zajedno gradimo pravednije društvo u kojem ćemo živjeti u slozi i blagostanju."

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma