Januar 2021

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 27. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.11.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 84. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.11.2020. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Zeničko-dobojskog kantona, a koja su proglašena Službom zaštite i spašavanja od požara u općinama, Gradu Visokom i Gradu Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva SiNIK „Atom“ Zavidovići i Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o mirnom rješenju spora oko zaključenja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika zaposlenih u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21- Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobilogija;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila - medicinskih uređaja;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku usluga održavanja i servisiranja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja gama kamere proizvođača „Picker“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku Seta za rigidnu traheobronhoskopiju i ezofagoskopiju za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Gradu Zenica za sufinansiranje projekta izgradnje „Eko-kuće Smetovi“ Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Visoko” Visoko;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane Asocijacije XY Sarajevo;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva na ime pomoći u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadrić Mevludinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za potpisivanje Ugovora o ustupanju na upotrebu poslovnog prostora objekta „Penzionerski dom“ u Zenici;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Bosanski kulturni centar - Visoki“, na ime finansijske pomoći u realizaciji projekta „Škole i narodna zaostavština“;
 21. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2020. godine.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa ujedinjenih nacija i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-142-1/20 od 13.11.2020. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-142-2/20 od 13.11.2020. godine;
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar - septembar 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o koncesijama Ministarstva za privredu/gospodarstvo za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 24 uposlenika za april 2020. godine;
 9. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Općinskog vijeća Maglaj, za izmjene i dopune člana 63. stav (2) Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Uredbe o načinu, uvjetima osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad povjerenstava koje osniva Vlada Zeničko-dobojskog kantona i rukovoditelj kantonalnog organa državne službe;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme C Luk za potrebe Odjela neurohirurgije u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku LED operacionih hirurških lampi za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku OCT aparata za potrebe Odjela oftamologije u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku endoskopske opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 15. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Prijedlogu Općinskog vijeća Doboj Jug, vezano za prijedloge Općinskog savjeta Stranke za BiH i Sportskog saveza Doboj Jug za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za stipendiranje studenata”;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu i treću godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane donatora Infonet d.o.o. Tuzla;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane donatora Ekoplant s.r.l. Milano, Italija;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Gazi Ferhad-beg“ Tešanj, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva sportskim klubovima, sportskim savezima, sportskim udruženjima, udruženjima osoba sa invaliditetom i sportistima pojedincima sa područja Zeničko-dobojskog kantona sa „Transfera za sport“ u 2020. godini;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Alija Nametak“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mahmić Larisi, za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,90 u toku dodiplomskog studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za nabavku plastenika;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju za 2020. godinu;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova implementacije HACCP sistema subjektima koji posluju sa hranom;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa za 2020. godinu;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za proizvodnju krastavca-kornišona;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za otkup svježeg povrća i voća;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2020. godinu;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva članovima Udruženja građana pčelara „POLEN“ Vareš za provođenje mjere dijagnostička pretraga pčelinjeg legla na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „BONATURI“ d.o.o. iz Tešnja, na ime podrške za otkup ljekovitog bilja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Sejadu, ratnom vojnom invalidu iz Kaknja u svrhu sufinansiranja troškova liječenja;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekata sanacije putne infrastrukture u povratničkim mjesnim zajednicama na području općine Zavidovići;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje Projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Donjoj Lovnici“ općina Zavidovići;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje izgradnje javne rasvjete u povratničkom naselju Potklečki put, MZ Klek, općina Zavidovići;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici „Zenički put“, općina Žepče, na ime sufinansiranja projekta „Sanacija korita rijeke Krajnjače“, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Belmiru, povratniku u općinu Žepče, na ime pomoći za rješavanje stambenih pitanja i stvaranja minimalnih uslova za život, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za socijalno zbrinjavanje Stjepana Šurkića, bivšeg radnika Tvornica rezervnih dijelova - u stečaju” d.d Vareš, za uvezivanje radnog staža, a radi ostvarivanja prava na penziju;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pipo Alenu iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje u nastavku liječenja maloljetne kćerke u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rakić Anesi iz Tešnja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje u nastavku liječenja u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kobilica Merimi iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje u nabavci ortopedskog pomagala maloljetnoj kćerki jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, na ime pomoći u organizaciji svečane akademije povodom obilježavanja 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom;
 46. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dutović Kenanu iz Travnika, na ime finansijske pomoći za izdavanje knjige „Sigurnosni sistem (Bosne i Hercegovine)“;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, na ime nabavke računarske opreme za potrebe Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 82. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.10.2020. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. - 2027. godina;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. - 2027. godina;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme u 2020. godini;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednom subjektu za subvencioniranje 50% najniže neto plate 11 uposlenika za mart 2020. godine;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva „Regionalnoj deponiji Mošćanica” d.o.o. Zenica, za sufinansiranje projekta izgradnje odlagališne kasete druge faze na „Regionalnoj deponiji Mošćanica” d.o.o. Zenica;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „21. mart“ Matuzići – Doboj Jug sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Džemal Bijedić“ Tešanj sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Rešad Kadić“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Zavidovići, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hasan Kikić“ Olovo, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Begov Han“ Žepče, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane donatora Evropske unije i Savezne Republike Njemačke;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na odluku Školskog odbora JU Osnovna škola „ Hasan Kikić“ Solun, Olovo o prodaji dijela školskog zemljišta, za potrebe izgradnje izletišta u sklopu realizacije Strategije razvoja općine Olovo;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Denjalić Amiru, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Anatomija čovjeka“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Sabahudinu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Upravljanje proizvodnjom“;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujčinović Nermani, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Selvedinu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šestić Muniri, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bjelopoljak Ahmedu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jarić-Bašić Aneli, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Oruč Mirzi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Mirsadu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćurković Ameli, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Semantik der Präpositionen im Deutschen“;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klisura Fuadu, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na 21. Međunarodnom simpoziju o kvaliteti, „Kvaliteta-jučer, danas, sutra“;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Agić Dragani, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na 21. Međunarodnom simpoziju o kvaliteti, „Kvaliteta-jučer, danas, sutra“;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lemeš Samiru, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na Regionalnom simpoziju „Planiranje kvaliteta zaraka u gradovima“;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajtarević Amni, na ime finansiranja troškova učestvovanja na 5. Međunarodnoj naučnoj konferenciji COMETa 2020 - Primijenjene tehnologije u mašinskom inženjerstvu;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kasapović Ademu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja - nabavke implantanta defibrilatora AICD i ugradnje aparata;
 35. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2020. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo, sa Prijedlogom Zaključka;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva poljoprivrednim proizvođačima na ime podrške za držanje koka nosilja;
 37. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, na razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicije: „Tekući transferi pojedincima“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni transferi pojedincima“;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju interventnih sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju kardiologa u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva, na ime finansijske pomoći za održavanje predavanja o preventivnim mjerama u tretmanu kardiovaskularnih oboljenja u novim uslovima života;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Luković Ajši za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,90 u toku dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Damiru za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku magistarskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Radončić Dženani za uspješno položene ispite na III (trećem) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 43. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2020. godine.
Stranica 6 od 6

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma