Utorak, 02 Avgust 2022

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 162. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.07.2022. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona o Inicijativi Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići vzeanu za izmjenu i dopunu Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi poslanice Mirela Mateša Bukva, vezano za prijedlog izmjene Zakona o osnovnoj školi i prijedlog izmjene Zakona o srednjoj školi, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Tehnička škola Zenica;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme proizvođača „DWA“ za potrebe Odjela interne medicine sa hemodijalizom;
 11. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica da provede postupak javne nabavke usluga provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije (jesenja faza 2022. godine) u objektima i površinama kojima upravlja Zeničko-dobojski kanton;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje obavezne preventivne sistematske dratizacije - jesenja faza 2022. godine u objekatima i površinama kojima upravlja Zeničko-dobojski kanton;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Zenica“, za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja Vareš, za nabavku medicinske opreme;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, za sufinansiranje građevinskih radova na objektu porodične medicine u Mjesnoj zajednici Kalošević;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Opća bolnica Tešanj, za sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme;
 17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, predstavnika stručnih radnika zdravstvene ustanove;
 18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nastavak realizacije rješenja o izvršenju na teret Budžeta Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husičić Osmanu, povratniku u Opšenik, Žepče, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova i potpore održivom povratku na područje općine Žepče.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 158. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 16.06.2022. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 159. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.06.2022. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 160. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.06.2022. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 45. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.06.2022. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 161. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.07.2022. godine;
 6. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode Federacije BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I – VI 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2020. i 2021. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namijenjenom subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata;
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Ekonomska škola Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza u školskoj 2022/2023. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 17. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžikadunić Rasimu, povratniku u Makljenovac, grad Doboj, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova i potpore održivom povratku na područje grada Doboja;
 19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Odluke o potvrđivanju;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Naili Solo, iz Tešnja, u svrhu finansijske pomoći za odlazak na Svjetsku olimpijadu naučnih projekata I-FEST2, koje se održava u Tunisu;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Merjem Mihaljević, iz Visokog, u svrhu finansijske pomoći za odlazak na Svjetsku olimpijadu naučnih projekata I-FEST2, koje se održava u Tunisu;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Jasmini Merdić, iz Tešnja, u svrhu finansijske pomoći za odlazak na predstojeća sportska takmičenja u kik boksu i to Balkansko prvenstvo u Kraljevcu i Europsko seniorsko prvenstvo u Antaliji;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Leyli Sejmenović, iz Tešnja, u svrhu finansijske pomoći za učešće na Prvenstvu Svijeta u kik boksu koje se održava u septembru ove godine u Italiji;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Škobalj Armenu, iz Kaknja, u svrhu finansijske podrške izdavanja muzičkog albuma;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava učenicima generacije osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom kantonu u 2022. godini iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić razgovarali su danas u sjedištu Vlade sa predsjednikom Fondacije "Arheološki park-Bosanska piramida Sunca" Semirom Osmanagićem i gradonačelnikom Visokog Mirzom Ganićem.

Osmanagić i Ganić su se zahvalili kantonalnoj Vladi na kontinuiranoj podršci projektima razvoja "Arheološko-turističkog parka Ravne 2" i općenito turističke ponude grada Visokog.

Najavili su da Fondacija "Arheološki park-Bosanska piramida Sunca" naredne godine na nedavno otvorenom teniskom kompleksu planira organizirati veliki teniski turnir, koji bi okupio svjetski poznata imena bijelog sporta.

Premijer Bašić je rekao da je razvoj privrede i turizma jedan od prioriteta aktuelne Vlade, što pokazuje konkretnim programima i mjerama podrške koji daju odlične rezultate, a koji su na području grada Visokog vidljivi kroz povećanje broja noćenja, kao i novoregistrovanih smještajnih kapaciteta.

Najavio je da će Vlada podržati ovaj, ali svaki drugi kvalitetan projekt koristan za zajednicu i ekonomiju Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 166. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 04.08.2022. godine (četvrtak) u 0930 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 164. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.07.2022. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 165. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.07.2022. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 46. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.07.2022. godine;
 4. Polugodišnji izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstva, pod nazivom „Nabavka opreme i nabavka stalnih sredstava u obliku prava“, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Federalnog ministarstva okoliša i turizma koja se odnosi na proglašenje zaštićenog područja VI kategorije Zaštićeno područje planina Zvijezda sa održivim korištenjem prirodnih resursa na području Općine Vareš, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava MMF-a koja su uplaćena dana 08.10.2021. godine po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period I-III 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period IV-VI 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Stručne službe Vlade i Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne vode sa izvorišta „Dolac“, općina Tešanj;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2022. godini;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, iz reda osnivača;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Solun, Olovo;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju učešća Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branilaca 2022“;
 25. Informacija o stanju voznog parka za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zlatko Jelić potpisao je danas ugovore o dodjeli sredstava subjektima koji su ostvarili pravo na sredstva za subvencioniranje projekata turističke infrastrukture i suprastrukture u ovom kantonu.

Sredstva u iznosu od 300.000,00 KM dodijeljena su putem javnog poziva, a ovo ministarstvo će sufinansirati projekte četiri udruženja građana te 16 privrednih subjekata. Maksimalan iznos sredstava za udruženja građana je 10.000,00 KM, a za privredne subjekte 20.000,00 KM.

-Ministarstvo gospodarstva u čijoj je nadležnosti oblast turizma na ovaj način potiče i daje potporu našim ugostiteljima i udruženjima koja se bave turizmom da unapređuju uslugu, a samim tim povećaju obim poslovanja - rekao je ministar Jelić.

Među korisnicima je i privredni subjekt "Bosanska piramida" d.o.o. Visoko s projektom teniskog kompleksa u Parku Ravne 2, kojeg je 13. jula otvorio ponajbolji teniser svijeta Novak Đoković.

Predstavnik ove firme Mirza Muminović naglasio je da je projekt značajan ne samo za turizam, nego i za razvoj sporta u regionu i Zeničko-dobojskom kantonu.

-Pored turističke ponude u Parku Ravne, koju širimo i oplemenjujemo, imamo i sportsku ponudu. Uspostavili smo saradnju s Olimpijskim komitetom BiH i Teniskim savezom BiH, a trenutno se kod nas za nastup u kvalifikacijama na US Openu priprema naša poznata teniserka Dea Hardželaš, tako da će sredstva koja smo dobili od Ministarstva za privredu ZDK-a umnogome pomoći - rekao je Muminović.

Tokom ove sedmice planirano je potpisivanje ugovora sa sedam općina i gradova, kojima su u okviru navedenog poziva za projekte turističke infrastrukture i suprastrukture odobrena sredstva u iznosu od 200.000,00 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma