Novembar 2023

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) dana 29.11.2023. godine održana je 36. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK, na kojoj je konstituisano novo članstvo imenovano rješenjem Vlade ZDK iz reda ministara u novom sazivu Vlade ZDK, a za predsjednika vijeća izabran je premijer Nezir Pivić.

Socijalni partneri su u nastavku sjednice primili k znanju Prijedlog Budžeta ZDK za 2024. godinu i Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta ZDK za 2024. godinu, te zaključili da u narednom periodu Vijeće treba intenzivirati rad, sve s ciljem osiguranja kontinuiranog tripartitnog socijalnog dijaloga između partnerskih strana, članica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje ZDK.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Pregovarački tim Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za zaključivanje kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja i predstavnici Sindikata Univeziteta u Zenici započeli su pregovore o zaključivanju novog kolektivnog ugovora za ovu oblast.

Posebna pažnja posvećena je usaglašavanju članova kolektivnog ugovora koji nisu usklađeni sa važećim normativima i aktima za oblast radnih odnosa, a što je i bila preporuka Sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija i Ministarstva za pravosuđe i upravu ovog kantona.

Pregovarački tim je potvrdio opredjeljenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koju predvodi premijer Nezir Pivić, da se udovolji svim osnovanim sindikalnim zahtjevima, ali očekuje iskorak u upravljanju i kvalitetu rada Univerziteta.

- Vlada je opredijeljena da novim kolektivnim ugovorom poboljša materijalni položaj nastavnog i nenastavnog osoblja, ali istovremeno očekujemo zakonitost i veću transparentnost u radu Univerziteta u Zenici. Također, očekujemo i iskorak u kvaliteti rada, jer je naš univerzitet doživio pad rejtinga na međunarodnim listama uspješnosti. Želimo da imamo zadovoljno nastavno i nenastavno osoblje, ali se istovremeno moramo vratiti na put stare slave, isticati se svojim nastavnim, naučnim, istraživačkim i studentskim uspjesima i vratiti povjerenje studenata. Želimo da Univerzitet u Zenici bude među najboljim visokoškolskim ustanovama u BiH i regionu - rekao je član Pregovaračkog tima i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje i nauku Arnel Kalušić.

Najavio je da će Pregovarački tim i Sindikat Univerziteta u Zenici nastaviti pregovore, kako bi usaglasio odredbe novog do isteka postojećeg kolektivnog ugovora.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), na svojoj 5. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, usvojila je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta ZDK za 2023. godinu u iznosu manjem za 19 miliona KM u odnosu na budžet usvojen u martu ove godine.

Prema prijedlogu rebalansa, koji je upućen u skupštinsku proceduru, prihodi iznose 521.496.490 KM, a i rashodi su manji za 16,5 miliona KM, dok su sredstva za pokriće deficita iz ranijeg perioda manja za 2.254.000 KM i trenutno iznose 2.028.489 KM.

- Ministarstvo finansija je na Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2023. pribavilo sva potrebna mišljena Federalnog ministarstva finansija, Sekretarijata za zakonodavstvo i Ministarstva za pravosuđe i upravu. Također, prilikom izrade rebalansa obavili smo konsultacije sa svim organima i ministarstvima te uvažili sve njihove zahtjeve - rekla je ministrica finansija Dženana Čišija.

Prijedlog rebalansa jedna je od 70 tačaka dnevnog reda 5. sjednice Vlade, što, prema riječima premijera Pivića, pokazuje da Vlada radi punim intenzitetom.

- Pored rebalansa, donijeli smo niz odluka kojim se daje podrška naučno-istraživačkom radu, zatim podrška najboljim studentima i, naravno, podrška našoj boračkoj populaciji, koja jeste kontinuitet odluka Vlade ZDK-a. To je sve ono što smo govorili u našem ekspozeu i ispunjavamo stavke koje smo naveli kao prioritete našeg rada i djelovanja - rekao je premijer Pivić.

Vlada je razmatrala i Izvještaj o stanju privrede u ZDK-u za 2022. godinu te konstatovala da privreda u ovom kantonu kontinuirano ostvaruje rast.

-Kao što smo više puta isticali, ZDK je kičma privrednog razvoja FBiH i BiH i u tom smislu ćemo nastaviti sa nizom aktivnosti koje će davati podršku razvoju privrede i privrednog potencijala - rekao je premijer ZDK.

Vlada je podržala kampanju "Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama" u okviru globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", što je, kako je rekao premijer Pivić, vrlo važno uzimajući u obzir negativne trendove i jako veliki broj negativnih primjera i slučajeva nasilja.

- Svi mi na svim nivoima vlasti moramo preduzeti ključne korake u smislu prevencije rodno zasnovanog nasilja, ali i svih drugih oblika nasilja koji se dešavaju u našem društvu i moramo poslati jasnu poruku da ćemo se suprotstaviti svakom vidu nasilja u društvu. Smatram da, ne samo kantonalni, nego i viši nivoi vlasti, koji imaju veću odgovornost i mogućnosti, da svojim izmjenama određenih zakona mogu uticati na to da vršimo prevenciju nasilja, a ne da imamo samo represiju kada se dese slučajevi nasilja - rekao je premijer Nezir Pivić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 30 Novembar 2023 10:00

SAOPĆENJE SA 19. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 19. sjednici devetog saziva Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 29.11.2023. godine razmatrano je pet tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Postupajući po aktu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 24.10.2023. godine, kojim se i od Skupštine Zeničko-dobojskog kantona tražilo da razmotri Nacrt Zakona o dopunama Zakona o radu i svoje mišljenje na isti dostavi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u okviru prve tačke dnevnog reda utvrđeno je traženo Mišljenje uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, koji čine sastavni dio Zaključka Skupštine kojim se utvrđuje navedeno Mišljenje, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine i svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu navedenog Zakona dostavljeno Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Nacrtom ovog Zakona.

U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je Prijedlog Zakon o mirnom okupljanju, koji je ranije Skupština Kantona razmatrala u formi Nacrta na 10. sjednici održanoj 22.06.2023. godine i isti prihvatila. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste ukazana nužnost da se pravo na slobodu mirnog okupljanja, kao jedno od temeljnih demokratskih prava u svakom društvu, na području Zeničko-dobojskog kantona koristi u skladu sa međunarodnim standardima i garancijama efikasne zaštite ustanovljenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, a koji su primarno obuhvaćeni Smjernicama o slobodi mirnog okupljanja Venecijanske komisije, kojima se obrađivač zakona prilikom izrade Nacrta istog u potpunosti rukovodio.

Potom je razmatran i Prijedlog Zakona o javnim priredbama, koji je takođe Skupština Kantona razmatrala u formi Nacrta na 10. sjednici održanoj 22.06.2023. godine i isti prihvatila. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste činjenica što će se Zakon o javnom okupljanju Zeničko-dobojskog kantona donošenjem novog Zakona o mirnom okupljanju staviti van snage, a isti je u svojim odredbama tretirao i materiju javnih priredbi. Pored naprijed navedenog razloga za donošenje ovog zakona je i preporuka Misije OSC-a u Bosni i Hercegovini koja je u svom mišljenju na Nacrt Zakon o mirnom okupljanju preporučila da se sva okupljanja koja za cilj imaju stvranje prihoda, kao što su zabavni nastupi, muzički i drugi kulturni događaji koji ne uživaju isti stepen zaštite, pripremi poseban zakon, a što je u skladu sa Smjernicama o slobodi mirnog okupljanja Venecijanske komisije.  U proceduri normiranja predloženog teksta korištena su iskustva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koji je u 2021. godini usvojio Zakon o mirnom okupljanju, koji je po preporuci Venecijanske komisije usaglašen sa međunarodnim standardima.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda, donesena je nova Odluka o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zbog formiranja nove skupštinske većine 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru pete tačke dnevnog reda, Skupština je razmatrala i prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2022. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić, zajedno s ministrima u Vladi, boravili su u prvoj zvaničnoj posjeti muftiji zeničkom Mevludinu ef. Dizdareviću.

Razgovarano je o međusobnoj saradnji i zajedničkim projektima, radu i planovima nove Vlade, kao i aktivnostima i radu Muftijstva zeničkog, koje organizacijski pokriva centralni i sjeverni dio Zeničko-dobojskog kantona te općine Doboj i Teslić u entitetu Republika Srpska.

Premijer Pivić se zahvalio na prijemu potvrdivši opredjeljenje nove Vlade i skupštinske većine da jačaju saradnju sa Islamskom zajednicom i Muftijstvom zeničkim u svim oblastima i na projektima od kojih korist imaju građani i društvo.

- Vlada je posvećena općem razvoju, a naš fokus je i na jačanju saradnje sa Islamskom zajednicom i svim drugim vjerskim zajednicama u našem kantonu. Vlada će pokušati pronaći mehanizam kojim bi se osiguralo stalno i stabilno finansiranje rada vjerskih zajednica, koje su veoma značajne za narod i cjelokupno društvo - rekao je premijer Pivić.

Najavio je da će Vlada nastaviti podržavati projekat Islamskog kulturnog centra u Zenici, čije je otvorenje planirano na proljeće, a koji će, kao novo duhovno i kulturno središte, biti važan za cjelokupnu zajednicu.

Muftija Dizarević se zahvalio na posjeti i poželio Vladi na čelu sa premijerom Pivićem uspjeh u radu, rekavši da uspjeh rada Vlade predstavlja uspjeh čitavog naroda. Naglasio je da se raduje novim projektima i da je vrlo važno da Vlada bude stabilna i jaka, jer bez jake vlade i podrške skupštinske većine nema ni važnih odluka i kvalitetnih rješenja.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vijeće Evrope i Ministarstvo pravde FBiH organizovali su 22. novembra 2023. godine u Sarajevu diskusiju sa ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava pravde na temu uvođenja pravnog lijeka protiv prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka u Federaciji BiH. Ispred Zeničko-dobojskog kantona, u radu skupa učestvovali su ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić i pomoćnica ministra za pravosuđe Amila Jerković Begagić.

U uvodnom govoru, federalni ministar pravde Vedran Škobić istakao je kako su Ustavni sud i Evropski sud za ljudska prava utvrdili povredu člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima zbog onemogućene sudske zaštite suđenja u razumnom roku. Time se, kako je naveo ministar, ne samo narušava princip vladavine prava i povjerenje građana u pravnu državu, već imaju i značajne implikacije na budžete kantona i Federacije BiH.

Bojana Urumova, šefica ureda Vijeća Europe u Sarajevu, naglasila je potrebu donošenja zakonskog okvira koji će u potpunosti zadovoljiti standarde Vijeća Europe i primarno pružiti adekvatne mehanizme za preventivno djelovanje, a potom i pravo na dodjeljivanje pravične naknade za nematerijalnu štetu zbog prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka. Ohrabrila je vlasti u Federaciji BiH na donošenje adekvatnog zakonskog rješenja kojim će se osigurati zaštita prava na suđenje u razumnom roku, a samim time i prava na pravično suđenje.

Na sastanku su razmatrane sporne odredbe kao i preporuke za unapređenje nacrta Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u FBiH koje su istaknute i u Analizi pravnog okvira kojim se reguliše zaštita suđenja u razumnom roku u BiH.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta „Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – faza III“.

Izvor: Vijeće Evrope

Objavljeno u Vijesti

Na poziv Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona Adnan Šabani, održao je sastanak sa predstavnicima komunalnih i javnih preduzeća sa područja ZDK. Sastanak je imao za cilj razmatranje trenutnih problema i izazova sa kojima se suočavaju pomenuta preduzeća.

Jedan od glavnih problema koji je istaknut tokom sastanka jesu dodatni finansijski tereti  koji ugrožavaju i otežavaju poslovanje ovih ključnih sektora.

Ministar Šabani izrazio je spremnost da zajedno sa Privrednom komorom i navedenim preduzećima radi na identifikaciji konkretnih mjera koje će doprinijeti rješavanju problema. Naglašena je važnost partnerskog odnosa između vlasti, privrede i javnog sektora kako bi se stvorili uvjeti za normalno funkcionisanje.

Sastanak je završen uz obećanje da će se nastaviti redovni dijalog između relevantnih sudionika kako bi se pratila implementacija predloženih rješenja i osiguralo očuvanje stabilnosti i unapređenje životnog standarda građana Zeničko-dobojskog kantona.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Objavljeno u Vijesti

U sklopu redovnih terenskih posjeta, ministar prostornog uređenja, komunikacija i zaštite okoliša, Adnan Šabani, posjetio je grad Visoko gdje je održao sastanak sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem. Razgovarano je na temu implementacija razvojnih projekata u segmentu putne infrastrukture koja je u nadležnosti Direkcije za ceste ZDK, ali i projekata za zaštitu okoliša. Sastanku je prisustvovao i direktor Direkcije za ceste ZDK Rasim Kovač.
 
-Da bi programa utroška sredstava našeg ministarstva bio kreiran shodno realnim potrebama i prioritetima obilazimo lokalne zajednice i razgovaramo s načelnicima i gradonačelnicima, te sagledavamo stvarno stanje na terenu. Danas smo dobili informacije od gradonačelnika Ganića za potrebne investicije u Gradu Visoko, a iz domena su našeg ministarstva, što je sasvim dovoljno da svoje resurse usmjerimo u tom pravcu - naglasio je ministar Šabani te dodao:

-Grad Visoko jedini pored Zenice koji sav svoj komunalni otpad dovozi u regionalnu deoniju Mošćanica, što je za cijeniti i što ćemo prepoznati u narednom periodu kroz kreiranje različitih programa podrške, a kako bi se pojeftinili troškovi transporta. Otvorili smo teme subvencioniranja priključaka plina, što je posebno ostalo u fokusu naše pažnje, jer povećanjem broja korisnika ovog energenta, smanjujemo pojedinačna ložista i osiguravano čišći zrak.

Sastanak je bio prilika za ministra da iz prve ruke sazna o trenutnim izazovima i potrebama koje grad Visoko ima u oblastima putne infrastrukture i zaštite okoliša.

Nakon sastanka istaknuta je važnost saradnje između ministarstva i lokalnih vlasti te je obećana daljnja podrška projektima koji će doprinijeti poboljšanju kvalitete života stanovnika grada Visoko.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je jedan milion KM za subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona u osam jedinica lokalne samouprave u ovom kantonu, a ugovore o dodjeli sredstava s predstavnicima gradova i općina potpisao je ministar za privredu Samir Šibonjić u uredu premijera Nezira Pivića.

Sredstva poticaja, putem javnog poziva, dobili su gradovi Zenica (Izgradnja saobraćajnice br. 5 u PZ "Zenica 1" - 150.000 KM) i Zavidovići (Sanacija komunalne infrastrukture u krugu PZ "Majdanska polja" - 112.906,87 KM) te općine Tešanj (Sanacija saobraćajnica u PZ "Ekonomija" - 150.000 KM), Doboj Jug (Rekonstrukcija puta u PZ "Mravići" - faza II - 97.994,29 KM), Žepče (Nastavak izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije te dionice vodovoda u PZ "Radovlje" - 112.500 KM), Maglaj (Izgradnja primarne servisne saobraćajnice a-b-c na dionici od profila P16-P20 u PZ" Liješnica" - 150.000 KM), Usora (Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje prometnice u PZ "Ularice-faza II" - 150.000 KM te Olovo (Izgradnja putne infrastrukture i hidroinstalacija na lokalitetu PZ "Golubište-Pilana-faza II" - 76.598,84 KM).

Premijer Pivić navodi da u ovom kantonu postoje 23 poslovne zone te da je namjera Vlade i resornog ministarstva da se kroz ulaganje u infrastrukturu, zajedno sa gradovima i općinama, unaprijedi ambijent za privlačenje novih investicija.

- Mi smo rekli da će fokus našeg budućeg djelovanja biti privreda. ZDK je kičma privrednog razvoja FBiH a samim tim i BiH i u narednom djelovanju i budućem budžetu će biti nastavljene ove aktivnosti i nastojat ćemo da pružimo što konkretniju podršku kad govorimo o razvoju privrede našeg kantona - rekao je premijer Pivić.

Ministar Šibonjić naglašava da resorno ministarstvo kroz razne oblike poticaja nastoji ojačati konkurentnosti domaćih kompanija, ali i unaprijediti ukupan poslovni ambijent.

- Ulaganje u poslovne zone stvaramo uslove da se što veći broj investitora odluči da ulaže u ZDK, koji je već poznat kao mjesto gdje privrednici uspješno realizuju svoje investicije. Preko 80 posto investicija u našem kantonu su domaće investicije i to nas raduje, jer se naši privrednici odlučuju da višak kapitala reinvestiraju u privredu - rekao je Šibonjić.

Izrazio je zadovoljstvo zbog jačanja poslovnih zona, ali i zbog otvaranja novog rudnika u Varešu, čime će se, kako je rekao, promijeniti privredna slika u ZDK i čitavoj BiH.

Načelnik Općine Žepče Mato Zovko rekao je da je svi nivoi vlasti imaju zadaću da riješe problem odlaska mladih i nezaposlenosti, a jedan od načina je izgradnja poslovnih zona.

- Mi to radimo u Žepču, gdje smo prvu zonu otvorili 1995. godine, a danas gradimo četvrtu poslovnu zonu. Na taj način umanjujemo odlazak mladih, jer kad imaju posao i dobre uslove za rad, manje razmišljaju o odlasku i rješavaju svoje egzistencijalno pitanje - rekao je Zovko. Naglasio je da većina zaposlenih u Žepču radi u ove četiri poslovne zone te još tri poslovne zone u privatnom vlasništvu.

Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić zahvalio se Vladi ZDK-a što je kroz dva javna poziva u 2023. godini osigurala sredstva za izgradnju poslovnih zona.

- Ekonomija u BiH je u padu, tako da je jako važno da nastavimo ciklus ulaganja naročito u pripremu novih lokacija za poslovne zone. Općina Tešanj je u prvih deset mjeseci imala najveći rast uplate poreza i prometa putem fiskalnih uređaja u FBiH, vjerujem da će ovo biti dobra prilika za tešanjske i druge investitore da nastave svoja ulaganja - rekao je Huskić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar Jasmin Čajić u petak je posjetio poljoprivredne proizvođače sa područja Grada Visoko koji su pretrpili štetu na zasadima i plastenicima usljed vremenskih nepogoda iz mjeseca augusta.

- Svjesni smo situacije na terenu i žao nam je što se ranije nije tražio model za podršku onima koji su pretrpjeli velike štete u Visokom, jer ministarstvo postoji kako bi pomoglo, olakšalo i podržalo poljoprivredne proizvođače da opstanu, a kako bi imali sigurna radna mjesta u poljoprivrednoj proizvodnji i kako bi nam osigurali kvalitetne domaće poljoprivredne proizvode - rekao je ministar Čajić.

Naveo je da od preuzimanja dužnosti ministra svakodnevno traga za rješenjem te da očekuje da će se uskoro uspjeti ispraviti nepravda koja je nanesena visočkim poljoprivrednicima zbog izostanka finansijske podrške za sanaciju šteta koju je prouzrokovao grad.

- Vrlo smo precizni u svom radu i svi oni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom imat će podršku. Neke uočene greške nije lahko ispraviti u kratkom roku, ali ozbiljno revidiramo usvojene akte i prilagođavamo ih interesima poljoprivrednih proizvođača bez obzira na vrstu grane kojom se bave - kazao je ministar Čajić.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 6

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma